online predaj: dámske, pánske, pančuchy, pančušky, plavky, podprsenky, bielizeň, nohavičky, body, samodržky

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky koupě a prodeje přes internetovou stránku www.lussy.sk, prováděné firmou Andrej Blaško - Jenkie, se sídlem Hrubá Borša 98, 92523 Senec, IČ: 44352905, IČDPH: SK1080185106, zapsal Obvodní úřad Senec, (dále jen ,, obecné obchodní podmínky ")

ČÁST I.

Článek I.

Obecná ustanovení

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky závazně upravují vztahy mezi prodávajícím a kupujícím při prodeji a koupi zboží prostřednictvím objednávky zboží kupujícím u prodávajícího některým ze způsobů uvedených v těchto Všeobecných obchodních podmínkách, při dodání, převzetí objednaného zboží a platbě za objednané zboží. Odesláním resp. uskutečněním objednávky vyjadřuje kupující souhlas s obchodními podmínkami, to, že se s těmito podmínkami seznámil a že údaje uvedené v objednávce jsou pravdivé a úplné.

2. Prodávajícím je Andrej Blaško - Jenka, se sídlem Hrubá Borša 98, 92523 IČO: 44352905, IČDPH: SK1080185106 / dále jen ,, prodávající "/

3. Kupujícím (objednatelem) se rozumí fyzická osoba, která si objednala zboží u prodávajícího. Kupující je navrhovatel na uzavření smlouvy s prodávajícím.

4. Objednávkou se rozumí objednání si zboží kupujícím u prodávajícího prostřednictvím internetové stránky www.lussy.sk, elektronické pošty, telefonicky; objednávka je návrhem na uzavření smlouvy předloženým objednatelem (kupujícím), který se potvrzením ze strany prodávajícího stává smlouvou. Všechny ceny ceny jsou včetně 20% DPH.

5. Smlouvou se rozumí kupní smlouva uzavřená mezi prodávajícím a kupujícím prostřednictvím tohoto e-shopu (smlouva uzavřena prostřednictvím elektronických komunikačních prostředků).

6. Zbožím se rozumí všechny produkty uvedené v nabídce na internetové stránce www.lussy.sk

Článek II.

Objednávání zboží

1. Objednávku může kupující uskutečnit u prodávajícího prostřednictvím internetové stránky www.lussy.sk, elektronické pošty nebo telefonicky na +421904290539

2. Každá objednávka musí obsahovat: Fyzická osoba: jméno a příjmení objednatele, adresu trvalého bydliště, případně adresu doručení (pokud je a neshoduje se s adresou trvalého bydliště), telefonní číslo, email, název zboží, počet kusů, cenu.

3. Objednávka, která nebude obsahovat všechny údaje uvedené v čl. II bod 2 nemusí být prodávajícím akceptována.

4. Prodávající řadí do systému a tedy i vyřizuje objednávky v pořadí, v jakém přicházejí.

5. Prodávající potvrdí objednávku elektronickou poštou, nebo telefonicky a oznámí odběrateli v jaké lhůtě bude možné zboží dodat. Obvykle je to do 3 dnů. Pokud se zboží objednané kupujícím právě na skladě nenachází, kupující bude o tomto informován prostřednictvím emailové zprávy nebo telefonu, kde mu bude sdělen možné datum dodání zboží max. do 21dní. Pokud kupující nebude souhlasit s datem dodání, může od koupě zboží odstoupit. Odstoupení od koupě však musí být prodávajícímu oznámeno nejpozději 48 hodin před expedicí zboží od prodávajícího. Po tomto termínu již zrušení objednávky nebude akceptováno.

Článek III.

Dodání a převzetí zboží

1. Prodávající je povinen dodat zboží ve lhůtě a na místo dohodnuté s kupujícím při potvrzení objednávky dle čl. II bod 5 těchto Všeobecných obchodních podmínek.

2. Prodávající zajišťuje dodání zboží prostřednictvím:

Slovenská pošta

Kurýrní společností

 

3. Závaznou dobou na dodání zboží je doba dohodnuta mezi prodávajícím a kupujícím při potvrzení objednávky prodávajícím.

Zboží je doručeno do 48 hodin od expedice z našeho skladu prostřednictvím Kurýrní společnosti a nejpozději do 72 hodin prostřednictvím České pošty.

V případě, že prodávající Andrej Blaško-Jenkie, neví vyřídit objednávku jednorázově, informuje o možnostech dodání neúplné dodávky kupujícího.

4. V případě objednávky zboží ve výši nad 1000ks , nebude poštovné a balné účtováno a zboží bude zasláno zákazníkovi poštou.

5. Kupující je povinen objednané zboží převzít na dohodnutém místě av dohodnutém čase.

Neprovedení zásilky na dobírku POZOR !!!
Odeslání zásilky potvrzuje Andrej Blaško-Jenkie e-mailovým nebo telefonickým oznámením o aktualizaci pro odeslání zásilky.

Pro provedení zásilky má zákazník 18 dní, pak ji pošta posílá zpět. Stává se, že lístek o přijetí zásilky na poštu není zákazníkovi vždy dodán. V tom případě si umí zásilku vyzvednout i bez něj. (Stačí na poště udat adresu zákazníka, popřípadě zašle Andrej Blaško-Jenka na vyžádání číslo podacího lístku.)

V případě neprovedení dobírkové zásilky zákazníkům si Andrej Blasko - Jenkie vyhrazuje právo požadovat od zákazníka zaplacení smluvní pokuty ve výši 6,64 € (200 Sk).

Poplatky za upomínky:
0,00 € (0 KC) - upomínka na zaplacení č.1 - posílána emailem i SMS-kou

1,66 € (50 KC) - upomínka na zaplacení č.2 - posílána poštou (obyčejně)

1,66 € (50 KC) - upomínka na zaplacení č.3 - posílána poštou (doporučeně)

Všechny upomínky se považují za doručené na druhý den od odeslání. Splatnost upomínek je zpravidla 14 dní od odeslání, (přesné datum, suma a číslo objednávky bude vždy uvedeno v upomínce).

Poplatky spojené se soudním a exekučním řízením:

26,56 € (800 KC) - vystavení žádosti na soud na platební rozkaz obchodem

26,56 € (800 KC) - vystavení žádosti na exekuční řízení

obchodem

9,96 € (300 KC) - podání návrhu na exekuční řízení

(poplatek exekutora) + další poplatky exekutora

Nepřevzal zásilka bude zákazníkovi po dohodě zrušena nebo obratem znovu odeslána. Pokud kupující pokutu nezaplatí do 14 dnů od upozornění na zaplacení pokuty na účet prodávajícího, bude od něho vymáhána škoda podle obchodního a obcčianského zákoníku, kterou prodávajícímu způsobil.

6. Při převzetí zboží, které bylo odesláno prodávajícím je kupující povinen při přebírání zboží zkontrolovat neporušenost a kompletnost zásilky. Při zjištění nedostatků musí kupující do 48 hodin informovat prodávajícího (písemně, telefonicky, e-mailem). Jakékoliv pozdější reklamace na množství a fyzické porušení zboží nebudou prodávajícím akceptovány.

Článek IV.

Cena, způsob platby a nabytí vlastnictví

1. Cena za objednané zboží uvedená v internetové stránce www.lussy.sk je konečná a závazná pro prodávajícího a kupujícího, všechny ceny jsou včetně 19% DPH.

2. Objednatel může provést platbu za objednané zboží následujícími způsoby:

- Zaplacením dobírky při jejím převzetí

- Bezhotovostním převodem na účet prodávajícího do doby splatnosti uvedené na přiložené faktuře

3. Až do úplného zaplacení ceny objednaného zboží objednatelem zůstává objednané zboží ve vlastnictví prodávajícího. V případě prodlení platby je prodávající oprávněn vymáhat od kupujícího penále ve výši 0,5% z nezaplacené částky za každý den prodlení.

Článek V.

Ochrana osobních údajů

1. Údaje zadávané kupujícím při objednávce zboží považuje prodávající za důvěrné a nebudou poskytnuty třetím subjektům s výjimkou partnerů zajišťujících platební styk, resp. dodání zboží.

Osobní údaje se zpracovávají ve smyslu Zákona č. 428/2002 Z.z. o ochraně osobních údajů.

2. Objednatel dává odesláním objednávky souhlas, že údaje o objednateli a jeho nákupech budou prodávajícím shromažďovány a používány.

3. Prodávající si vyhrazuje právo ustoupit od záruky bezpečnosti v případě napadení serveru neznámým pachatelem (Hecker). Pouze v takovém případě neplatí výše uvedená pravidla manipulace s daty.

ČÁST II.

Reklamační řád

Článek VI.

Předmět reklamace

1. Předmětem reklamace může být:

- Zboží zakoupené u prodávajícího

- Poškozené zboží

1. Předmětem reklamace nemůže být:

(Nárok na uplatnění záruky zaniká)

-pokud kupující reklamuje vady, na které byl prodávajícím v

době uzavírání smlouvy upozorněn a písemně s nimi

souhlasil,

-uplynutím záruční doby zboží,

-mechanické poškozením zboží způsobeným kupujícím,

-Používání zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí vlhkostí, chemickými a

mechanickými vlivy přirozenému prostředí,

-neodborným zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží,

-Poškození zboží nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami

uvedenými v dokumentaci, obecnými zásadami, technickými

normami nebo bezpečnostními předpisy platnými v ČR,

-Poškození zboží neodvratitelnými a / nebo nepředvídatelnými událostmi,

-Poškození zboží náhodnou zkázou a náhodným zhoršením,

-neodborným zásahem, poškozením při dopravě, poškozením vodou, ohněm, statickou či atmosférickou

elektřinou nebo jiným zásahem vyšší moci,

-zásahom do zboží k tomu neoprávněné osoby

- Prodávající nepřebírá odpovědnost za vady způsobené neodborným používáním výrobku, nebo v rozporu s návodem k použití včetně neodborného zásahu do produktu, způsobené použitím neoriginálního příslušenství a ostatními příčinami uvedenými na záručním listě / návodu. Na takto vzniklé poruchy se poskytnutá záruka nevztahuje.

Článek VII.

Podmínky reklamace

1. V případě výskytu vady nebo podezření na vadu může kupující uplatnit v záruční době své nároky z odpovědnosti za vady na zboží zakoupeném u prodávajícího.

2. Záruční doba je: 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak.

3. Při reklamaci je nutné předložit záruční list (ke zboží ke kterému byl vystaven) a doklad o koupi s uvedeným výrobním číslem a doklad o zaplacení.

4. Zásilky zaslané na dobírku nepřijímáme.

5. Při předání zboží za účelem reklamace se vyplní "Reklamační protokol". Vyžádáte si ho e-mailem na obchod@lussy.sk

Kupující obdrží od prodejce 1 exemplář reklamačního protokolu, který potvrzuje převzetí zboží k reklamaci.

5. Pokud se na zjištěnou vadu vztahuje záruka, odstranění vady je bezplatné.

6. Záruční opravu je prodávající povinen provést v přiměřené době, nejpozději do 30 dnů od převzetí zboží na opravu.

7. V případě, že se na zjištěnou vadu záruka nevztahuje, může si kupující dohodnout s prodávajícím podmínky (cenu a termín) nezáruční opravy.

Článek VIII.

Odstoupení od smlouvy, výměna výrobku (zásilkový obchod)

1. Kupující, který nekupuje zboží v rámci své podnikatelské činnosti má v souladu s platnými právními předpisy právo odstoupit od smlouvy do 7 pracovních dnů od převzetí zboží.

• Vzhledem k tomu, že v případě odstoupení se smlouva od počátku ruší, vrátí nebo nahradí prodávající kupujícímu a kupující prodávajícímu všechny vzájemně přijatá plnění.

• Odstoupit může kupující tak, že tuto skutečnost oznámí prodávajícímu, a to elektronicky na emailovou adresu obchod@lussy.sk

Při odstoupení je nutné uvést číslo objednávky, variabilní symbol a datum nákupu a předložit originál dokladu o koupi zboží.

• Pokud už kupující zboží obdržel a převzal, zašle zboží zpět na provoz prodávajícího, kde prodávající bez zbytečného odkladu posoudí stav vráceného zboží.

Pokud zákazník zašle prodávajícímu zboží, který byl používán, poškozený, nebo neúplný (i přes vyzvání do 3 dnů nevrátí všechny dokumenty - návody, ..) prodávající si vyhrazuje právo takovéto zboží nepřevzít, a vrátit jej zpět na náklady kupujícího na jeho adresu.

2. Kupující má právo na bezplatnou výměnu zboží za stejný typ zboží nebo na odstoupení od smlouvy i:

• pokud má zboží vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby se mohl zboží řádně užívat jako zboží bez vad

• pokud kupující pro opětovné se vyskytnutí vady po opravě nebo větší počet vad nemůže zboží řádně užívat

• pokud nebyl dodržen termín záruční opravy (do 30 dnů od převzetí zboží na opravu).

ČÁST III.

Závěrečná ustanovení

Článek IX.

1. Faktura a ostatní dokumenty jsou součástí zaslaného zboží.

2. Vztahy neupravené těmito Všeobecnými obchodními podmínkami se řídí ustanoveními příslušných právních předpisů, zejména občanského zákoníku.

3. Pokud se některé ustanovení těchto Všeobecných obchodní podmínek stane nebo bude prohlášeno za neplatné nebo neúčinné, nebude mít tato skutečnost vliv na platnost nebo účinnost ostatních ustanovení všeobecných obchodních podmínek.

4. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto Všeobecných obchodních podmínek.

Přihlášení

Zapomenuté heslo

Předvolby soukromí
Soubory cookie používáme k vylepšení vaší návštěvy tohoto webu, k analýze jeho výkonu a ke shromažďování údajů o jeho používání. Můžeme k tomu použít nástroje a služby třetích stran a shromážděná data mohou být přenášena partnerům v EU, USA nebo jiných zemích. Kliknutím na „Přijmout všechny soubory cookie“ vyjadřujete svůj souhlas s tímto zpracováním. Níže můžete najít podrobné informace nebo upravit své preference.

Zásady ochrany soukromí

Ukázat podrobnosti

Přihlášení

Zapomenuté heslo

Produkt byl vložen do košíku
Pokračovat v nákupu Objednat